Proč se stát plátcem DPH?

<  Zpět na výpis

Často se může stát, že se registrace k dani z přidané hodnoty vyplatí. Nejčastěji to bývá v případech, kdy podnikatel pořizuje zboží v tuzemsku a prodává toto zboží do jiných států Evropské unie nebo zboží vyváží. Dalším případem může být, že poskytujeme služby, které podléhají snížené sazbě DPH. Pokud bychom ovšem prodávali podstatnou část služeb konečným spotřebitelům, může být výhodnější zůstat neplátcem a navíc se vyhneme povinnostem, které jsou s plátcovstvím daně z přidané hodnoty spojeny.

 

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty při registraci

 

Když už se staneme plátcem DPH, tak máme nárok na odpočet daně ke dni, kdy jsme se stali plátci, ze stanovených plnění, které jsme přijali 12 měsíců před dnem, kdy jsme se stali plátcem. Nárok na odpočet máme na pořízený obchodní majetek, který máme v evidenci k datu, kdy jsme se stali plátci daně. Obchodním majetkem rozumíme zásoby a dlouhodobý majetek. Podmínkou pro uplatnění odpočtu je doložení daňových dokladů, které obsahují částku včetně daně. Nárok musíme uplatnit v prvním daňovém přiznání po datu registrace. Později by to bylo možné jen formou dodatečného daňového přiznání.

 

Zrušení registrace

Čas od času můžeme zjistit, že nepřekračujeme obrat pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty a zboží nebo služby prodáváme převážně domácnostem. O zrušení můžeme žádat nejdříve po uplynutí jednoho roku od data registrace a obratu nižšího než 1 000 000 Kč za předcházejících dvanáct měsíců. Časový test pro zrušení je platný pro každého a není podmínkou povinná ani dobrovolná registrace k dani z přidané hodnoty. Vrátit DPH musíme u zásob a částečně u dlouhodobého hmotného majetku. Lhůta pro úpravu odpočtu u dlouhodobého majetku je 5 let a začíná běžet kalendářním rokem, ve kterém jsme majetek pořídili. U pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor se tato lhůta prodlužuje na deset let.