Plátci daně

<  Zpět na výpis

 

Plátcem daně se může stát pouze osoba povinná k dani bez rozlišení, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu. Jedinou podmínkou je, že uskutečňuje ekonomickou činnost. Plátci daně se registrují u finančního úřadu a jejich registrace může být povinná registrace k dani z přidané hodnoty nebo dobrovolná registrace k dani z přidané hodnoty.

 

Povinná registrace k dani z přidané hodnoty

Povinností zaregistrovat se jako plátce daně z přidané hodnoty vzniká, pokud obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne částku 1 000 000 Kč. Plátceme se staneme od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k překročení obratu. Do patnácti dnů od konce měsíce, ve kterém došlo k překročení obratu musíme podat přihlášku k dani z přidané hodnoty a registrovat se jako plátce DPH.

 

Dobrovolná registrace k DPH

Pokud není obrat překročen, může firma podat dobrovolnou přihlášku jako plátce DPH. Žádost o registraci můžeme podat kdykoliv a plátcem se staneme ode dne následujícího po dni rozhodnutí doručeného finančním úřadem, pod kterým jsme registrováni. Podmínkou pro registraci je, že uskutečňujeme ekonomickou činnost, to znamená že podnikáme a vystavujeme faktury nebo provádíme nějakou činnost na základě smlouvy a podnikáme v činnostech, které budou předmětem daně. Takže když bychom jenom pronajímali dům neplátcům daně, finanční úřad nás jako plátce DPH nezaregistruje.