Základní názvy dokladů

<  Zpět na výpis

Pojem faktura známe všichni. Čas od času se k nám dostanou i další doklady, podívejme se jak se mohou jmenovat.

Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad je možné vystavit, pokud celková částka na daňovém dokladu není vyšší než 10 000 Kč včetně daně a forma úhrady není důležitá. Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat informaci o odběrateli, jednotkovou cenu bez daně, základ daně a výši daně. Musí tedy obsahovat pouze sazbu daně a částku včetně daně celkem.

 

Souhrnný daňový doklad

Pokud opakovaně v průběhu měsíce vystavujeme na někoho doklady, tak můžeme vystavovat pouze jeden doklad za měsíc. Lhůta pro vystavení souhrnného dokladu je 15 dnů od konce kalendářního měsíce, v němž proběhly dodávky zboží nebo služeb či platby.

 

Doklad o použití

Doklad o použití vystavujeme v tom případě, když jsme použili obchodní majetek mimo ekonomickou činnost. V dokladu o použití místo rozsahu a předmětu plnění napíšeme sdělení o účelu a použití.

 

Opravný daňový doklad

Často se může stát, že cena nebo plnění nesouhlasí. Potom bychom měli vystavit opravný daňový doklad, známé jako dobropis nebo vrubopis. I když by došlo ke vrácení části nebo celého zboží, vystavíme opravný daňový doklad. I zde máme termíny a opravné daňové doklady bychom měli vystavit do 15 dnů od zjistění skutečností, které vedou k opravám. Oproti daňovým dokladům musíme uvést k jakému dokladu se oprava vztahuje a důvod provedení opravy.

 

Forma daňových dokladů

Daňové doklady mají listinnou (písemnou) nebo elektronickou formu. Daňový doklad je elektronické podoby, pokud je vystaven a obdržen elektronicky. Daňový doklad v elektronické podobě lze vystavit a předat pouze se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění. Musí být podepsaný elektronickým podpisem nebo zajištěn elektronickou výměnou informací, známou pod zkratkou EDI.

 

Uschovávání daňových dokladů

Doklady jsme povinni uschovávat nejméně po dobu deseti let od konce roku, ke kterému se doklad vztahuje.